Văn bản
Số/ký hiệu 6
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 02/03/2020
Ngày Hiệu lực 02/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Quy trình rửa tay thường quy.docx
437 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 5
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 02/03/2020
Ngày Hiệu lực 02/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


SÁU BƯỚC RỬA TAY ĐƠN GIẢN.docx
212 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 4
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 02/03/2020
Ngày Hiệu lực 02/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


TUYÊN TRUYỀN.docx
15 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 3
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 05/03/2020
Ngày Hiệu lực 05/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH BẸNH 2019-2020.docx
17 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 2
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 02/03/2020
Ngày Hiệu lực 02/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH COVID 19.docx
24 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 1
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hieu truong
Ngày Ban hành 01/03/2020
Ngày Hiệu lực 01/03/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Quyết định ban chăm sóc sức khỏe (1).docx
32 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/02/2019
Ngày Hiệu lực 25/02/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Quy_che_van_thu (1).doc
70 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 24
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/03/2019
Ngày Hiệu lực 18/03/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH_cong_tac_dan_van_2019.docx
27 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 25
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 18/03/2019
Ngày Hiệu lực 18/03/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH Phổ biến GD pháp luật.doc
65 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 79
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 06/11/2018
Ngày Hiệu lực 06/11/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH nhiệm vụ Pháp chế.docx
24 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 17
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 02/03/2019
Ngày Hiệu lực 02/03/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH đảm bảo ANTT.doc
74 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 23
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/03/2019
Ngày Hiệu lực 08/03/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH công tác gia đình.doc
45 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 19
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 08/10/2018
Ngày Hiệu lực 08/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH ATGT.doc
58 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 18
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiệu trưởng
Ngày Ban hành 25/02/2019
Ngày Hiệu lực 25/02/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch văn thư, lưu trữ..doc
64 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Bộ trưởng
Ngày Ban hành 09/08/2018
Ngày Hiệu lực 08/02/2015
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 15
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Bộ trưởng
Ngày Ban hành 02/04/2011
Ngày Hiệu lực 02/04/2019
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


58-2011TT-BGDDT.doc
NaN undefined Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 12
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 01/12/2018
Ngày Hiệu lực 01/12/2018
Ngày hết Hiệu lực 21/12/2018

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2018.docx
18 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 01
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Văn bản Pháp Luật
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 12/12/2018
Ngày Hiệu lực 12/12/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BÁO CÁO CHI BỘ.docx
64 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 93
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 06/12/2018
Ngày Hiệu lực 06/12/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Quy chế dân chủ.doc
63 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 01/10/2018
Ngày Hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.docx
25 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 20
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 05/10/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH KIỂM TRA NỘI BỘ năm 2018 -2019.doc
155 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 06/11/2018
Ngày Hiệu lực 06/11/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH nhiệm vụ Pháp chế.docx
24 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 10
Cơ quan ban hành Trường THCS Yên Bồng
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký Hiêụ trưởng
Ngày Ban hành 05/11/2018
Ngày Hiệu lực 05/10/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019.doc
252 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE :

EMAI : c2.lat.yeb@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 13
Hôm qua : 68
Tất cả : 1148